جدول دما و رطوبت جوجه کشی پرندگان مختلف

میزان دما و رطوبت جوجه کشی برای پرندگان مختلف متفاوت است. برای نمونه میزان دما و رطوبت مورد نیاز برای تنظیم دستگاه جوجه کشی برای مرغ یک میزان ، برای بلدرچین یک میزان ، برای غاز و اردک میزانی دیگر و ... میباشد. بدلیل سردرگمی علاقه مندان به صنعت جوجه کشی جدول زیر را تنظیم کرده ایم تا با بهره گیری از آن بتوانید بالاترین راندمان را از ماشین جوجه کشی خود بدست بیاورید.
رطوبت در ایام هچر دما در ایام هچر رطوبت در ایام ستر دما در ایام ستر روز انتقال به هچردوره جوجه کشی نام پرنده
۷۰ ۳۷٫۲ ۶۰ ۳۷٫۷ ۱۸۲۱ مرغ
۷۰ ۳۷٫۲ ۵۵ الی ۶۰ ۳۷٫۵ ۲۴ ۲۶ الی ۲۸ مرغ شاخدار
۷۰ ۳۷٫۵ ۶۰ ۳۷ تا ۳۸ ۲۳ ۲۸ بوقلمون
۷۵ الی ۸۰ ۳۷٫۲ ۶۵ ۳۷٫۷ ۱۴ ۱۷ بلدرچین
۸۰ ۳۷٫۲ ۶۵ ۳۶٫۶ ۲۱ الی ۲۳ ۲۴ الی ۲۶ قرقاول
۷۵ ۳۷ ۵۵ الی ۶۰ ۳۷٫۵ ۲۱ ۲۴ کبک
۸۰ ۳۷٫۵ ۷۰ ۳۷ الی ۳۸ ۲۵ ۲۸ اردک
۸۵ ۳۷٫۵ ۷۵ ۳۷ الی ۳۸ ۳۱ ۳۴ الی ۳۵ غاز
۲۵ الی ۳۰ ۳۶٫۶ ۲۰ الی ۲۵ ۳۶٫۳ ۳۹ ۴۲ شترمرغ
رطوبت در ایام هچر دما در ایام هچر رطوبت در ایام ستر دما در ایام ستر روز انتقال به هچردوره جوجه کشی نام پرنده
۷۰ ۳۷٫۲ ۶۰ ۳۷٫۷ ۱۸۲۱ مرغ
۷۰ ۳۷٫۲ ۵۵ الی ۶۰ ۳۷٫۵ ۲۴ ۲۶ الی ۲۸ مرغ شاخدار
۷۰ ۳۷٫۵ ۶۰ ۳۷ تا ۳۸ ۲۳ ۲۸ بوقلمون
۷۵ الی ۸۰ ۳۷٫۲ ۶۵ ۳۷٫۷ ۱۴ ۱۷ بلدرچین
۸۰ ۳۷٫۲ ۶۵ ۳۶٫۶ ۲۱ الی ۲۳ ۲۴ الی ۲۶ قرقاول
۷۵ ۳۷ ۵۵ الی ۶۰ ۳۷٫۵ ۲۱ ۲۴ کبک
۸۰ ۳۷٫۵ ۷۰ ۳۷ الی ۳۸ ۲۵ ۲۸ اردک
۸۵ ۳۷٫۵ ۷۵ ۳۷ الی ۳۸ ۳۱ ۳۴ الی ۳۵ غاز
۲۵ الی ۳۰ ۳۶٫۶ ۲۰ الی ۲۵ ۳۶٫۳ ۳۹ ۴۲ شترمرغ
پیج اینستاگرام
گروه صنعتی اسکندری